رجب طلیعه خودسازی

آغاز ماه رجب آغاز فصل بندگی است. ﮑﻰ از ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎى ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ مﻠَﮏ داﻋﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ) نقل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺟﺐ آﻣﺪ، اﯾﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ در ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻣﻰ ﮔﻮﯾﺪ :ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺴﺒﯿﺢ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا، ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران ﺧﺪا .ﺧﺪاى ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﮐﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨﻰ ﮐﻨﺪ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﮐﺴﻰ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارم ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻢ  .ﻣﺎه ﻣﺎه ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪه ﻣﻦ و رﺣﻤﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﻦ اﺳﺖ  .ﻫﺮ ﮐﺴﻰ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﻣﻦ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ او را اﺟﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ و ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﻦ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﻣﻰ دﻫﻢ و ﻫﺮﮐﺲ از ﻣﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺨﻮاﻫﺪ او را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﻢ  .اﯾﻦ ﻣﺎه را رﺷﺘﻪ اى ﺑﯿﻦ ﺧﻮد و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻢ ﻗﺮار دادم ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ آن را ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻰ رﺳﺪ.

در ماه رجب که ماه دعا و حفظ حریم الهی است آنچه مهم است ترک گناه و یاد و ذکر الهی است ادعیه این ماه ارزشمند است و بی نظیر

ما را از دعای خود محروم نکنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *